CCAT a fost înființată în anul 2007, având ca obiect principal de activitate acordarea de consultanță pentru afaceri și management. Pâna în prezent, compania a construit o echipă de specialiști pregătiți să răspundă celor mai importante provocări actuale, acoperind o varietate de domenii de interes.

 

     Principala preocupare a societății a constat în acoperirea cererii crescânde de servicii de consultanță și asistență profesională în protecția mediului, în contextul adoptării aquis-ului comunitar în România și al creșterii accentului pus pe dezvoltarea durabilă.

 

     Misiunea CCAT este de a oferi servicii de calitate, cu promptitudine și responsabilitate, fiind în masură să pună la dispoziția clienților săi atât servicii integrate, cât și soluții personalizate, în funcție de nevoile fiecărui beneficiar.

     Va rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru obținerea unei oferte de servicii adaptate nevoilor dumneavoastre.

 

Certificari

 

Monitorizarea biodiversității

 

Studiile de monitorizare a biodiversității sunt o componentă esențială pentru evaluarea sau estimarea impactului pe care un proiect îl poate avea asupra mediului și a componentelor sale.

Proiectele, în diferitele lor faze, pot avea un impact asupra liliecilor și păsărilor, fapt pentru care este necesară monitorizarea pe un interval minim, care să cuprindă toate anotimpurile anului, de către experți atestați în monitorizarea biodiversității și cu experiența relevantă.

În vederea elaborării studiilor de monitorizare a biodiversității, aferente proiectului, experții parcurg următorii pași principali:

 • Informarea din surse științifice relevante cu privire la speciile existente pe amplasamentul proiectului, cu atenție deosebită pentru speciile protejate la nivel comunitar, național sau internațional;
 • Stabilirea planului de monitorizare în teren;
 • Monitorizarea prezenței cuiburilor și a stării indivizilor;
 • Elaborarea studiilor de monitorizare a biodiversității, pe baza datelor obținute din urma monitorizării pe teren;
 • Propunerea de măsuri adecvate pentru realizarea lucrărilor fară afectarea indivizilor, cuiburilor și a adăposturilor;
 • Propunerea de soluții de instalare a unor adăposturi/cuiburi artificiale în situațiile în care au fost dezafectate adăposturi/cuiburi.

Beneficiile pe care le presupune elaborarea unor studii privind biodiversitatea:

 • Aceste studii fac posibila o integrare a considerentelor privind biodiversitatea în etapa de întocmire proiectului. Astfel, existenta unui astfel de studiu vă ridica din timp semnale de avertizare cu privire opțiunile care presupun un impact major asupra biodiversității, înainte de definitivarea proiectelor, când încă este posibila propunerea unor alternative
 • Un astfel de studiu facilitează o mai buna luare în considerare a constrângerilor de mediu, în formularea proiectului, fapt pentru care Studiile de monitorizare a biodiversității vin în sprijinul dezvoltării economice în armonie cu conservarea biodiversității și dezvoltarea durabila.

Elaborarea studiilor de biodiversitate, respectiv monitorizarea componentelor biodiversității determina o creștere a eficientei implementării proiectelor, deoarece ajuta la prevenirea unor greșeli costisitoare, prin identificarea dintr-o faza incipienta a unor prejudicii ce puteau fi evitate sau a unor acțiuni corective necesare într-o faza ulterioara, precum relocarea unor indivizi sau reproiectarea soluțiilor.

Echipa noastră de specialiști atestați și cu experiență în domeniul monitorizării speciilor de lilieci, pasări precum și alte componente ale biodiversității, întrunește toate domeniile de expertiza necesare și dețin experiență în elaborarea unor astfel rapoarte/ estimări, respectiv:

 • experți atestați – nivel principal pentru activități de monitorizare a biodiversității (MB)
 • experți atestați – nivel principal pentru elaborarea studiilor de evaluare adecvata (EA)
 • biologi
 • ecologi
 • experți GIS

 

 

Analiza respectării principiului de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH)

 

 Pentru ca un proiect sa fie aliniat cu cerințele europene, acesta trebuie să ia în considerare toate noile cerințe legate de mediu și clima din faze cât mai incipiente.

O atenție specială trebuie acordată principiului de ,,a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – Do No Significant Harm).

Este obligatoriu ca investițiile pe care le fac orașele în tranziția către zero carbon sa fie rezistente la condițiile climatice actuale și viitoare și la evenimentele meteorologice extreme.

Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) se referă la modul în care o activitate se raportează la cele șase obiective de mediu și daca activitatea respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre obiectivele de mediu prevăzute, și anume:

 • Atenuarea schimbărilor climatice.
 • Adaptarea la schimbările climatice…….
 • Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine
 • Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.
 • Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului.
 • Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Analiza conformării unui plan sau proiect cu principiul DNSH este o condiție obligatorie de eligibilitate, în vederea accesării fondurilor europene. Astfel, se vor finanța doar acele planuri / proiecte care se vor califica drept sustenabile din punct de vedere al mediului.
Întrucât DNSH este obligatoriu a fi realizat și aplicat pentru toate proiectele finanțate din fondurile europene, dacă principiul nu este respectat, contribuția UE va fi declarată ca și cheltuială neeligibilă și va trebui restituită de către Beneficiar.

Analiza DNSH se elaborează conform Regulamentului European (UE) 2021/2139 al Comisiei, pentru a determina:

 • condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și
 • pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu: consevarea biodiversității, combaterea poluării etc.

Analizele privind conformarea cu principiile DNSH, pot diferi de la un plan/ proiect la altul, în funcție de programul de finanțare și de Ghidurile solicitantului aferente fiecărui program.

Evaluarea principiului DNSH și a modului în care proiectele depuse și finanțate din fonduri europene respectă cele șase obiective de mediu se efectuează în mai multe etape, după cum urmează:

 1. Identificarea specificului proiectului și verificarea conformității acestuia cu analiza DNSH anexată programului de finanțare aferent;
 2. Realizarea unei analize detaliate care să dovedească modul în care este respectat principiul DNSH;
 3. Propunerea de măsuri adecvate pentru respectarea principiului DNSH.

Deținem o echipă de specialiști dedicați analizării și aplicării principiului DNSH pentru orice tipologie de proiect, indiferent de domeniul acestuia, tehnologiile utilizate sau programul de finanțare în cadrul căruia proiectul este depus spre obținerea finanțării sau respectiv implementat.

Echipa noastră de specialiști dedicați analizării respectării principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) întrunește toate domeniile de expertiză necesare și dețin experiența în elaborarea unor astfel de analize / urmărirea respectării aplicării principiului DNSH, respectiv:

 • experți atestați – nivel principal pentru studii tip EGSC;
 • experți atestați – nivel principal pentru studii tip EGCA;
 • experți GIS;
 • biologi;

 

 

Studii privind evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice (Studii tip EGSC)

 

În vederea alinierii unui proiect cu noile cerințe europene, trebuie avut în vedere că acesta să tina cont, încă de la fazele incipiente, de toate cerințele legate de mediu și clima.

În acest sens, o atenție speciala trebuie acordata imunizării proiectului la schimbările climatice. Imunizarea la schimbările climatice este un proces care integrează masurile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în dezvoltarea diferitelor tipuri de proiecte.

Acest  tip de analiza permite investitorilor instituționali și privați să ia decizii în cunoștință de cauza cu privire la proiectele considerate compatibile cu Acordul de la Paris. Procesul de analiza privind evaluarea și gestionarea schimbărilor climatice cuprinde doi piloni (atenuare, adaptare) și doua etape (examinare, analiza detaliata).

Este important că practicile și procesele de imunizare la schimbările climatice să fie documentate în mod specific și credibil, de către experți atestați și cu experiență în domeniu, în special deoarece documentarea și verificarea imunizării la schimbările climatice reprezintă o parte esențială a justificării pentru luarea deciziilor privind investițiile sustenabile.

Obiectivele prevăzute a fi îndeplinite în cadrul Studiului de Evaluare și Gestionare a Schimbărilor Climatice (studiul tip EGSC), sunt următoarele:

 • identificarea componentelor principale ale proiectului;
 • identificarea variabilelor climatice de referință pentru proiect;
 • analiza variabilelor climatice;
 • evaluarea vulnerabilității prin analiza senzitivitatii și a expunerii;
 • evaluarea riscului prin analiza probabilității și a severității (daca este cazul);
 • identificarea și propunerea masurilor de adaptare.

Compania noastră deține o echipa de specialiști dedicați analizații proiectelor din punct de vedere al imunizării la schimbările climatice pentru orice tipologie de proiect, indiferent de domeniul acestuia, tehnologiile utilizate sau programul de finanțare în cadrul căruia proiectul este depus spre obținerea finanțării sau respctiv implementat.

Echipa noastră de specialiști dedicați verificării proiectelor privind imunizarea la schimbările climatice întrunește toate domeniile de expertiza necesare și dețin o experiență vasta în elaborarea unor astfel de analize/ studii, respectiv:

 • experți atestați – nivel principal pentru studii tip EGSC;
 • experți atestați – nivel principal pentru studii tip EGCA;
 • experți GIS;
 • geografi.