doc1     Specialistii nostri detin o bogata experienta in realizarea documentatiilor de mediu pentru proiecte promovate atat de persoane fizice, cat si juridice, precum si pentru institutii, dispunand de acreditari pentru pregatirea actelor solicitate de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului.

 

Servicii de mediu ce pot fi oferite de catre expertii nostri includ:

–  Elaborarea documentatiei tehnice (rapoarte de mediu) pentru obtinerea avizului de mediu (actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului ce confirma respectarea prevederilor in vigoare privind  protectia mediului intr-un plan, program etc.);

–  intocmirea documentelor necesare pentru obtinerea acordului de mediu (actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului necesar beneficiarului ce doreste sa realizeze un proiect care poate avea impact asupra mediului inconjuraror): notificari, memorii de prezentare, rapoarte la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

–  Sprijinirea institutiilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu (actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce precizeaza parametrii si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o activitate cu posibil impact asupra mediului inconjurator pentru a putea fi demarata): fise de prezentare, declaratii, bilanturi de mediu (de nivel 0, de nivel 1 sau de nivel 2);

–  Realizarea documentatiei in vederea eliberarii autorizatiei integrate de mediu (actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce permite exploatarea unei instalatii IPPC (Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii – Integrated Pollution Prevention Control) in conformitate cu obligatiile legale in vigoare): formulare de solicitare, rapoarte de amplasament;

–  Elaborarea studiilor de gospodarire a apelor necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi de investitie, pentru dezvoltarea si modernizarea proceselor si instalatiilor de apa, managementul substantelor periculoase ce pot ajunge in apele subterane sau de suprafata) si / sau autorizatiei de gospodarire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi sau functionarea unor obiective deja existente, aflate in apropierea unor surse de apa si managementul substantelor periculoase sau alte activitati ce ar putea afecta negativ apele subterane sau de suprafata);

–  Elaborarea documentatiei specifice pentru obtinerea acordului de preluare a apelor uzate menajere in retelele publice de canalizare;

–  intocmirea documentatiilor privind riscul de poluare (analiza probabilitatii aparitiei unor conditii care sa aiba ca efect poluarea mediului inconjuraor ca urmare a derularii unor activitati sau proiecte);

–  Realizarea de audituri de mediu (auditul intreprinderii, auditul politicii de mediu, auditul sectorului de activitate, auditul de conformare, auditul pentru pre-achizitie etc.)

–  Realizarea de studii pentru identificarea de solutii de depoluare si reconstructie ecologica;

–  Realizarea de masuratori de zgomot si rapoarte de poluare fonica;

–  Propunerea de solutii in vederea gestiunii deseurilor;

–  Acordarea de consultanta pentru problemele de mediu pe teme generale sau specifice.

– preluarea atributiilor privind gestionarea deseurilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deseurilor;

–  determinarea bazei de impunere privind obligatiile la Fondul pentru Mediu;

–  verificarea modului de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje in functie de tipul acestora si reflectarea acestei proceduri in documentele justificative care sa ateste indeplinirea acestor obligatii (facturi, avize de insotire si documente de transport deseuri);

–  evaluarea si incadrarea operatorilor economici  in categoria valorificatorilor si a reciclatorilor cu scopul realizarii obligatiilor la Fondul pentru mediu;

– asistenta in derularea procedurii de inspectie si control desfasurata de autoritatile de mediu (Garda de Mediu, Administratia Fondului pentru Mediu);

– corelarea legislatiei fiscale si contabile cu legislatia de mediu;

– buletin periodic privind legislatia de mediu ;

– examinarea (auditul) activitatii companiilor pentru a stabili imbunatatirile care pot fi aduse si pentru a asigura respectarea legislatiei de mediu in cadrul organizatiei;

– identificarea celor mai bune modalitati pentru imbunatatirea cadrului legislativ si elaborarea propunerilor de modificare/completare a legislatiei privind protectia mediului;

– comunicarea cu  autoritatile de reglementare in domeniul protectiei mediului si alte autoritati publice centrale si locale;

– asistenta si reprezentare in proceduri si litigii pe probleme de mediu