Proiecte implementate / în curs de implementare:
Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV.72 Mănăstirea Cocoș
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și are ca beneficiar RNP – ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI R.A.
Obiectivul proiectului este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar din ariile naturale protejate menționate anterior, vizând elaborarea Planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării sitului Natura 2000 și rezervațiilor naturale.
Servicii de Asistență tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”
Operatorul Regional de Apă de la nivelul județului Satu-Mare a contractat asocierea de firme formată din CCAT și o altă firmă ca să asigure supervizarea lucrărilor cuprinse în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare pe parcursul a 80 de luni contractuale.
Proiectul este cofinanțat  din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, din bugetul de stat, din fonduri ale bugetelor locale care beneficiază de investiții și din fonduri proprii ale Operatorul Regional de Apă de la nivelul județului Satu-Mare.

”Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”, cod SMIS 120140

Proiectul cu finanțare europeană are ca beneficiar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și este finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățâmantului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.
În cadrul acestui proiect CCAT a fost contractată pentru asigurarea  consultanței privind managementul de proiect, precum și prin contractarea de servicii specializate de organizare a procedurilor de achiziții.
„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”
Beneficiarul proiectului cu finanțare europeană este Apa Serv Valea Jiului S.A.

Scopul lucrărilor este reabilitarea și extinderea facilităților de tratare și distribuție a apei.

În cadrul acestui proiect CCAT împreună cu alte 2 companii derulează în prezent următoarele activități:

 1. Activități de management al proiectului
 2. Activități de publicitate și promovare
 3. Activități de supervizare a execuției în cadrul a 13 contracte de lucrări
Servicii de consultanță în management pentru proiectul ”Implementare sistem bike-sharing în Municipiul Piatra Neamț”
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional și are ca beneficiar Municipiul Piatra Neamț.
Obiectivul principal al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamț prin implementarea unui sistem automatizat de închiriere biciclete corelat cu stațiile de transport public și parcări velo pentru susținerea intermodalității.
Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în aria de studiu a proiectului de 1,6%, reprezentând o cantitate de 1.025 de tone/an, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei proiectului.
Servicii de management pentru proiectul ”Parcare Park and Ride”
Beneficiarul acestui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Drobeta Turnu Severin.
Obiectivul proiectului este construirea unei parcări în care participanții la trafic vor putea lăsa autoturismul pentru a se îndrepta către sistemul de transport urban pentru a facilita accesul mai ușor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes, pentru scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport, pentru reducerea poluării și a consumului de energie, pentru decongestionarea traficului precum și îmbunătățirea siguranței în trafic.
Servicii de consultanță în management de proiect: ”Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, SMIS 120435
În cadrul acestui contract sunt realizate  următoarele activități:

 1. activități de asistență tehnică pentru pregătirea documentațiilor de achiziție și atribuirea contractelor din cadrul proiectului
 2. activități de management al proiectului constând în monitorizarea tehnică și financiară a modului de implementare a contractelor subsecvente proiectului
 3. activități de raportare a progresului în cadrul acestuia
Servicii de organizare a procedurilor de achiziție publică (servicii auxiliare achiziției) în vederea atribuirii contractelor de achiziții pentru proiectul: „REGIUNEA NORD- EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 2: BOTOȘANI-IAȘI”, SMIS 112979
În cadrul acestui contract este realizat sprijinul pentru atribuirea următoarelor contracte:

 1. achiziția contractului de servicii de consultanță în managementul proiectului și dirigenție de șantier
 2. achiziția contractului de servicii de informare și publicitate
 3. achiziția contractului de servicii de auditare financiară a proiectului
 4. achiziția contractului de execuție lucrări
Servicii pentru îmbunătățirea reglementării serviciilor publice comunitare de iluminat în cadrul proiectului ”Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”
CCAT în partneriat cu o altă companie vor derula activități specifice pentru îmbunătățirea reglementării serviciilor publice comunitare de iluminat public:

 1. Simplificarea și sistematizarea fondului activ al legislației din domeniul de activitate al A.N.R.S.C., în concordanță cu Strategia pentru mai bună reglementare 2014-2020
 2. Îmbunătățirea nivelului de pregătire prin acumularea de cunoștințe și abilități ale personalului A.N.R.S.C., prin participarea acestora la activități de formare
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 28 de luni (august 2019 – decembrie 2021).

Beneficiarul proiectului este Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

”Asistență tehnică pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj si Sălaj”
Proiect cu finanțare europeană de 355,6 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare în județele Cluj și Sălaj.
Investițiile deservesc 174 de localități – 76 în Cluj și 98 în Sălaj, urmând, printre altele, să fie reabilitată stația de tratare a apei de la Gilău, realizarea unei rețele noi de distribuție apă potabilă de 1.090 de km, reabilitarea a 120 de km distribuție apă potabilă, realizarea unei rețele noi de canalizare de peste 300 de km.
Beneficiarii investițiilor vor fi 240.000 de locuitori care nu erau racordați la apă potabilă și 70.000 care nu aveau acces la rețeaua de canalizare. În urma implementării acestui proiect, va crește gradul de racordare la sistemele de alimentare la apă potabilă de la 79 la 95%.CCAT face parte din asocierea care a facut posibilă aceasta finanțare.
Proiectul este co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.
”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, în perioada 2014-2020”
CCAT, alături de alte două companii, a fost contractată să întocmească studiile și documentațiile necesare accesării fondurilor europene nerambursabile, inclusiv aplicația de finanțare, astfel încat SC Aquabis SA să poată continua procesul de investiții la nivelul întregului județ.
În cadrul Etapei I s-au realizat Studiile de Fezabilitate,  Proiectele Tehnice și documentațiile de atribuire pentru realizarea efectivă a lucrărilor de investiții. În Etapa II se vor asigura servicii generale de management al proiectului, servicii de supervizare, precum  și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului.
La finalul implementării acestui proiect 98% din populația județului Bistrița-Năsăud va avea acces la rețele de apă curentă și 75% din populația județului va avea acces la rețele de canalizare.
”Servicii de consultanță pentru Evaluarea Strategică de Mediu a Planului de acțiune și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării 2014-2030”
Lucrarea a fost elaborată de către CCAT în colaborare cu o altă companie, societăți înscrise în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, ca urmare a semnării contractului de servicii cu World Bank Group.
Proiectul contribuie la definitivarea unui cadru legislativ care garantează protejarea ecosistemelor specifice de pe teritoriul Deltei Dunării în contextul dezvoltării durabile.
Servicii de realizare studii biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului ”Conservarea biodiversitații în Situl Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului”
Proiectul cu finanțare europeană a avut ca beneficiar Asociația pentru Mediu și Educație, iar valoarea contractului s-a ridicat la 1.139.761,00 lei. În cadrul acestui contract au fost realizate un studiu privind mediul abiotic, un studiu de inventariere-cartare a speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul sitului, alături de un studiu de evaluare a stării de conservare pentru acestea, precum și un studiu de evaluare a impactului antropic asupra sitului ROSPA0124.
De asemenea, în cadrul acestui contract au fost realizate trei baze de date (aferente studiilor) împreună cu 229 de hărți în format GIS privind distribuția speciilor de păsări, figurarea spațială a statutului de conservare a acestora și presiunile actuale și amenințările viitoare asupra speciilor din cadrul ariei naturale protejate Lacurile de pe Valea Ilfovului.
Contractul a fost realizat de CCAT.
Servicii de realizare studii biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului ”Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia fară suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea – Dunare) si ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu”
În cadrul acestui contract au fost realizate 6 studii de biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului “Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) si ROSPA0090 Ostrovul Lungu-Gostinu”.
Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio Romania a fost beneficiarul acestui proiect cu finanțare europeană, iar valoarea contractului a fost de 2.070.420,82 lei.
În cadrul acestui contract au fost realizate un studiu privind mediul abiotic, două studii de inventariere-cartare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului, alături de două studii de evaluare a stării de conservare pentru acestea, precum și un studiu de evaluare a impactului antropic asupra siturilor din cadrul proiectului. În cadrul acestor studii au fost inserate o serie de hărți în format GIS privind distribuția speciilor și habitatelor, figurarea spațială a statutului de conservare a acestora și presiunile actuale și amenințările viitoare asupra speciilor și habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate.
Contractul a fost realizat de CCAT.
”Planificarea managementului conservării biodiversității în două situri Natura 2000 – ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturala protejata de interes national B10. Ostrovul Mare”
În cadrul acestui contract au fost realizate 6 studii de biodiversitate pentru ariile naturale protejate aferente proiectului “Planificarea managementului conservării biodiversității în două situri Natura 2000 – ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul Mare”.
Proiectul cu finanțare europeană a avut ca beneficiar Asociația Echilibru, iar valoarea contractului a fost 4.789.488,00 lei. În cadrul acestui contract au fost realizate un studiu privind mediul abiotic, două studii de inventariere-cartare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului, alături de două studii de evaluare a stării de conservare pentru acestea, precum și un studiu de evaluare a impactului antropic asupra siturilor din cadrul proiectului. În cadrul acestor studii au fost inserate o serie de hărți în format GIS privind distribuția speciilor și habitatelor, figurarea spațială a statutului de conservare a acestora și presiunile actuale și amenințările viitoare asupra speciilor și habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate.
Contractul a fost realizat de CCAT.
Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în sat Trepteni, comuna Vitomirești, județul Olt
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
 Investiția deservește crescătorii de animale ai comunei Vitomirești și presupune:
1.Realizarea unei platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comună.
2. Asigurarea funcționalităților constructive ale platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd.
3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operării platformei.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1820 mc/an.
Lucrările se vor derula in cursul anului 2019, durata estimată a lucrărilor  de execuție este de 4 luni.
Contribuția UAT Vitomirești la valoarea proiectului: 156.016,00 lei cu TVA, respectiv 131.105,88 lei fără TVA.
Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Vidra, județul Ilfov
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
Investiția deservește crescătorii de animale ai comunei Vidra și presupune:
1.Realizarea unei platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comună.
2. Asigurarea funcționalităților constructive ale platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd.
3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operării platformei.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1914 mc/an.
Durata estimată a lucrărilor  de execuție este de 4 luni, termen de realizare 2019/2020.
Valoarea totală a investiției 1.890.804,82 lei, din care 1.592.926,36 lei fără TVA.
Contribuția UAT Vidra la valoarea proiectului: 95.264,19 lei cu TVA, respectiv 80.053,94 lei fără TVA.
Construirea unui sistem de compostare, ambalare/peletizare în comuna Jegalia, județul Calărași
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
Investiția deservește crescătorii de animale ai comunei Jegalia, vizează realizarea unui sistem de compostare, ambalare a gunoiului de grajd generat de efectivele de animale din comuna și dotarea acestuia cu utilajele specifice necesare asigurării operării.
Capacitatea de procesare a sistemului de compostare este de 8212 mc/an.
Durata estimată a lucrărilor de execuție este de 4 luni, termen de realizare 2019/2020.
Valoarea totală a investiției: 2.996.647,45 lei din care 2.522.703,78 lei fără TVA.
Contribuția UAT Jegalia la valoarea proiectului: 140.546,00 lei cu TVA, respectiv 120.900,00 lei fără TVA.
Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Lungești, județul Vâlcea
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
Investiția deservește crescătorii de animale ai comunei Lungești și presupune:
1.Realizarea unei platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comună.
2. Asigurarea funcționalităților constructive ale platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd.
3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operării platformei.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1984 mc/an.
Lucrările se vor derula în cursul anului 2019, durata estimată a lucrărilor de execuție este de 4 luni.
Valoarea totală a investiției: 1.789.549,96 lei din care 1.507.656,62 lei fără TVA.
Contribuția UAT Lungești la valoarea proiectului: 114.056,66 lei cu TVA, respectiv 98.640,05 lei fără TVA.
Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Slătioara, sat Mogești, județul Vâlcea
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
Investiția deservește crescătorii de animale ai comunei Slătioara și presupune:
1.Realizarea unei platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd generat de efectivul de animale din comună.
2. Asigurarea funcționalităților constructive ale platformei de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd.
3. Dotarea amplasamentului cu utilaje specifice necesare operării platformei.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 2404 mc/an.
Durata estimată a lucrărilor de execuție este de 4 luni, perioada de realizare a acestora: 2019 -2020.
Valoarea totală a investiției 2.079.645,70 lei cu TVA din care 1.751.843,84 lei fără TVA.
Contribuția UAT Slătioara la valoarea proiectului: 125.684,09 lei cu TVA, respectiv 105.616,88 lei fără TVA.
Construirea a două platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în satele Rusănești și Catetu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
Investițiile deservesc crescătorii de animale ai comunei Fârtățești și presupun realizarea a două platforme comunale, asigurarea funcționalităților constructive ale acestora și dotarea lor cu utilaje specifice, necesare asigurării operării.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale de la Rusănești este de 1521 mc/an.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale de la Catetu este de 1610 mc/an.
Durata estimată a lucrărilor de execuție este de 4 luni, perioada de realizare a lucrărilor: 2019
Valoarea totală a investiției este de 3.920.230,34 lei, din care 3.301.703,31 lei fără TVA.
Contribuția UAT Fârtățești la valoarea proiectului: 192.721,47 lei cu TVA, respectiv 161.950,47 lei fără TVA.
Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Mizil, județul Prahova
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
Investiția deservește crescătorii de animale ai localității Mizil și presupune realizarea unei platforme comunale, asigurarea funcționalităților constructive ale acesteia și dotarea sa cu utilaje specifice, necesare asigurării operării.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1610 mc/an.
Durata estimată a lucrărilor de execuție este de 4 luni, termen de realizare 2019/2020.
Valoarea totală a investiției: 1.831,862,16 lei din care 1.543,335,65 lei fără TVA.
Contribuția UAT Mizil la valoarea proiectului: 131.621,00 lei cu TVA, respectiv 110.605,88 lei fără TVA.
Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Galicea, județul Vâlcea
Subproiectul este propus în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Finanțare Adițională (INPCP-AF), Domeniul de Intervenție DI1. „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, a unor sisteme de compostare, ambalare/peletizare și a unor stații de biogaz pentru a promova o mai bună gestionare a gunoiului de grajd”, finanțat de Guvernul României dintr-un împrumut rambursabil, acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și din contribuția beneficiarilor.
Investiția deservește crescătorii de animale ai comunei Galicea și presupune realizarea unei platforme comunale, asigurarea funcționalităților constructive ale acesteia și dotarea sa cu utilaje specifice, necesare asigurării operării.
Capacitatea de depozitare a platformei comunale este de 1521 mc/an.
Lucrările se vor derula în cursul anului 2019, durata estimată a lucrărilor de execuție este de 4 luni.
Valoarea totală a investiției: 1.668.730,61 lei, din care 1.405.904,22 lei fără TVA.
Contribuția UAT Galicea la valoarea proiectului: 156.016,00 lei cu TVA, respectiv 131.105,88 lei fără TVA.
Centrul de zi pentru persoane vârstnice sat Fumureni, comuna Lungești, județul Vâlcea
Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii de sanătate și sociale”, prioritatea de investiții 8.1. – ”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea sociala prin îmbunatățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil ”persoane vârstnice”, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2.
Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirii unei foste scoli din localitatea Fumureni, comuna Lungești, în vederea transformării ei într-un centru de zi pentru persoane vârstnice.
Lucrările se vor derula în perioada 2020 – 2021.
Beneficiarii direcți ai investiției vor fi persoane fizice cu vârsta de peste 65 de ani (inclusiv persoane cu nevoi de îngrijire de lunga durată) care vor participa la activitățile ce vor fi derulate în centrul de zi (beneficiari unici ai serviciilor furnizate de centrul de zi, până la finele anului 2023): 100 persoane
Se estimează generarea a 3 locuri de muncă cu normă întreagă și a altor 7 cu fracție de normă.
Valoarea totală a investiției: 4.325.910,30 Lei din care 3.639.503,61 Lei fără TVA.
Contribuția UAT Lungești este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, in cuantum de 86.518,20 lei.
Servicii de ”Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului <<Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad>>”
 Contractul a fost semnat între S.C. Compania de Apă Arad S.A. și consorțiul format din CCAT și alte două companii.
Obiectul contractului îl reprezintă oferirea de asistență tehnică Beneficiarului în vederea implementării proiectului aferent Contractului de Finanțare semnat cu Ministerul Mediului si Pădurilor, având ca obiect ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată in județul Arad”. Proiectul este finanțat prin POS Mediu – Axa prioritară 1. Sector apă / apă uzată.
Proiectul acoperă investiții majore ce acoperă teritoriul a 13 unități administrativ-teritoriale, contribuind la dezvoltarea, extinderea și creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă și deversare a apelor uzate din județul Arad.
Contractul de asistență tehnică s-a derulat în perioada iunie 2011 – decembrie 2016.
”Servicii de evaluare de mediu (SEA) pentru <<Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral>>”
Contractul semnat între CCAT și Administrația Națională ”Apele Române” are ca obiect realizarea evaluării de mediu în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 și Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA).
Proiectul ”Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral” este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 5. Sector protecția împotriva inundațiilor și reducerea eroziunii costiere, Domeniul Major de Intervenție 1. Protecția împotriva inundațiilor.
Servicii de „Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului (inclusiv servicii de comunicare, informare și publicitate) <<Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrică chimică (comuna Crângurile)>>
Contractul semnat între Consiliul Local Crângurile și consorțiul format din CCAT și altă companie are ca obiect oferirea de asistență tehnică pentru echipa de implementare a proiectului ”Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrică chimică (comuna Crângurile)” pe tot parcursul derulării acestuia.
Proiectul este finanțat prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deșeuri și reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul major de intervenție 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric, fiind unul dintre cele patru proiecte aferente aceste linii de finanțare ce sunt în prezent în derulare la nivel national.
Contractul s-a derulat în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2014.
Servicii de „Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrărilor pentru proiectul <<Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați>>
Contractul semnat între S.C. Apa-Canal S.A. Galati și CCAT are ca obiect oferirea de servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din cinci aglomerări de pe raza județului Galați.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1. Sector apă / apă uzată, cuprinzând șapte componente ce acoperă o varietate de lucrări de reabilitare a surselor, rețelelor și stațiilor de pompare și epurare a apei, a sistemelor de colectare și epurare și a rețelelor de alimentare, precum și extinderea rețelelor de apă și canalizare de pe teritoriul a 11 localități din județ.
Contractul de servicii s-a derulat în perioada iulie 2012 – aprilie 2017.
Servicii de „Asistență Tehnică și Supervizarea lucrărilor de construcții în sprijinul Consiliului Județean Neamț pentru proiectul <<Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Neamț>>
Contractul a fost semnat între Consiliul Județean Neamț și asocierea dintre CCAT și încă o companie , având ca scop oferirea de servicii de asistență și supervizare pentru implementarea unui sistem modern de management integrat al deșeurilor ce acoperă întregul județ Neamț.
Proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț” este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deșeuri și reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul Major de Intervenție 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor.
Servicii de ”Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului <<Reabilitarea sitului poluat – iaz batal 30 ha – Târgu Mureș>>
Contractul semnat între Municipiul Târgu Mureș și consorțiul format din CCAT și încă o companie  are ca scop oferirea de sprijin în implementarea proiectului pe toată perioada de desfășurare a acestuia.
Proiectul ”Reabilitarea sitului poluat – iaz batal 30 ha – Târgu Mureș” are ca obiectiv general ecologizarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a îngrașămintelor chimice (Azomureș) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internaționale și a tehnicilor de investigare precum si a tehnologiilor de remediere disponibile. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deșeuri și reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul major de intervenție 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric.
Contractul s-a derulat în perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2015.
Servicii de ”Monitorizare a efectelor lucrărilor de reconstrucție ecologică în cadrul Proiectului <<Reconstrucția ecologică în polderul Zaghen din rezervația Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării Romania / Ucraina>>”
Contractul semnat între U.A.T. Municipiul Tulcea și CCAT are ca scop oferirea de servicii de monitorizare a lucrărilor pentru Proiectul ” Reconstrucția ecologică în polderul Zaghen din rezervația Biosferei Transfrontaliere Delta Dunării România / Ucraina”.

Rezultatul final al reconstrucției ecologice a dus la refacerea unor ecosisteme deltice asemănătoare celor existente în anii 1960-1970, înainte de îndiguirea și desecarea zonei.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, având ca obiective asigurarea alimentării lacului cu apă din Dunăre, refacerea naturală a unui mozaic de habitate naturale specifice zonelor umede, precum și asigurarea funcției existente de atenuare a viiturilor Văii Tulcea prin polderul existent.
“Asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și împlementarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în judetul Brăila”
Contractul semnat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila și consorțiul format din CCAT și o altă companie, are ca obiect oferirea de asistență tehnică de management pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, finanțat prin POS MEDIU Axa prioritară 2.
Obiective specifice:

 • Acordarea de asistență tehnică Unității de Implementare a Proiectului în managementul efectiv pentru implementarea de zi cu zi, cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, inclusiv în stabilirea manualului de proceduri pentru Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP);
 • Cresterea capacității manageriale a membrilor UIP;
 • Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale în județul Brăila; asistență în evaluarea ofertelor; asistență în semnarea contractelor de servicii;
 • Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind managementul și operarea noului depozit și a stației de sortare de la Ianca, precum și a stației de transfer de la Însurăței; asistență în evaluarea ofertelor; asistență în semnarea contractului de servicii;
 • Elaborarea documentației de atribuire a contractului privind managementul și operarea noului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor de la Vădeni; asistență în evaluarea ofertelor; asistență în semnarea contractului de servicii;
 • Sprijinirea UIP în vederea derulării procedurilor de achiziții publice;
 • Elaborarea documentației de atribuire pentru contractarea serviciilor de audit în cadrul Proiectului;
 • Actualizarea „Planului de Investiții pe termen lung (Master Planul) privind managementul integrat al deșeurilor în județul Brăila;
 • Întărirea capacității de management a contractului;
 • Realizarea publicității măsurii, precum și elaborarea strategiei de conștientizare publică; desfașurarea primei campanii de conștientizare publică;
 • Sprijin acordat UIP/Beneficiarului în proiectarea unui Sistem de Management de Mediu în cadrul Proiectului.
“Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București”
Contractul semnat între Municipiul București și asocierea formată din CCAT și alte 5 companii are ca obiect realizarea de servicii pentru revizuirea planului urbanistic general al Municipiului București.
Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate din România
“Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate din România” la proiectul “Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza art.17 din Directiva habitate”.
Contractul a fost semnat între Institutul de Biologie București și asocierea formată din CCAT și altă companie.
Proiectul este finanțat prin POS MEDIU, Axa prioritară 4.
Contractul a presupus elaborarea unui studiu în urma căruia s-a  realizat analiza datelor existente privind distribuția și starea actuală de conservare a speciilor comunitare de nevertebrate, selectarea setului de parametri ce au  trebuit monitorizați, stabilirea metodei, frecvenței și zonelor unde s-au făcut observațiile, deplasări în teren pentru validarea, actualizarea și completarea datelor, stabilirea formatului în care au fost  livrate datele, prelucrarea și interpretarea datelor, introducerea acestora în sistemul informatic național (Sistemul Informatic pentru Monitorizarea Speciilor și Habitatelor de interes comunitar – SIMSHAB), raportarea rezultatelor intermediare/finale și respectiv raportarea stării de conservare a speciilor în formatul solicitat prin art. 17 din Directiva Habitate.
Prin intermediul acestui contract CCAT a elaborat Ghidul sintetic pentru monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România  care a primit avizarea favorabilă atât din partea IBB cât și din partea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.
“Asistență tehnică în gestionarea și implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor solide in județul Mehedinți”
Contractul a fost semnat între Consiliul Județean Mehedinți și CCAT.
Proiectul Sistem de Management Integrat al deșeurilor solide in județul Mehedinți a constat in investiții în sectorul de gestionare a deșeurilor municipale.Beneficiarii finali ai acestui proiect de management al deșeurilor au fost gospodăriile din județ, instituțiile administrative și sociale, precum și agenții economici ce își desfășoară activitatea în județul Mehedinți, în funcție de tipul de deșeu pe care îl produc.Proiectul a constat in investiții în sectorul de gestionare a deșeurilor, incluzând:

 • Colectarea deșeurilor:
 • Împărțirea județului în cinci (5) zone de gestionare a deșeurilor;
 • Colectarea a 106.420 to/an deșeuri în sistem de 4 pubele, 1 pentru hârtie/carton, 1 pentru sticlă, 1 pentru plastic/metal si 1 pentru restul deșeurilor;
 • Colectarea fluxurilor speciale de deșeuri;
 • Tratarea / eliminarea deșeurilor;
 • Realizarea unui centru de gestionare deșeuri la Malovat, în apropiere de Drobeta Turnu Severin, care a inclus: 1 stație TMB pentru tratarea deșeurilor biodegradabile; 1 stație de sortare, în care se va trata conținutul de reciclabile;
 • Exploatarea depozitului județean existent, realizat in conformitate cu prevederile și specificațiile legislative;
 • Promovarea compostării în gospodarii în mediul rural;
 • Închiderea depozitelor urbane neconforme;
 • Alte măsuri pentru gestionarea deșeurilor în zonele urbane și rurale.

 

 

 

CCAT oferă servicii specifice de consultanță în domeniul protecției mediului și alte domenii conexe unei largi varietăți de clienți din mediul privat, răspunzând nevoilor specifice de dezvoltare ale acestora.

 

pro1Dintre acestea putem menționa:

– Servicii de consultanță de mediu și asistență tehnică pentru obținerea actelor de reglementare necesare derulării propriilor proiecte de investiții în domeniul parcurilor eoliene.

 • S.C. Eolica Vaslui SRL
 • S.C. Wind Farm Promoter SRL
 • S.C. Wind Power Experts Group SRL

 

 

 

sl1

– Servicii de consultanță de specialitate în scopul asigurării conformității activității beneficiarilor cu prevederile legislative în vigoare în domeniul protecției mediului:

S.C. Veolia Apa Servicii SRL