Protecția Mediului

Documentații de mediu

Specialiștii noștri dețin o bogată experiență în realizarea documentațiilor de mediu pentru proiecte derulate atât de persoane fizice, cât și juridice, precum și pentru instituții, dispunând de acreditări pentru pregătirea actelor solicitate de autoritățile competente din domeniul protecției mediului.

Elaborarea documentației tehnice (rapoarte de mediu) pentru obținerea avizului de mediu

Avizul de mediu reprezintă actul emis de către autoritățile publice pentru protecția mediului ce confirmă respectarea prevederilor în vigoare privind protecția mediului într-un plan, program, etc.

Elaborarea documentelor necesare pentru obținerea acordului de mediu: notificări, memorii de prezentare, rapoarte la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

Acordul de mediu reprezintă actul emis de către autoritățile publice pentru protecția mediului necesar beneficiarului ce dorește să realizeze un proiect care poate avea impact asupra mediului înconjurător.

Sprijinirea instituțiilor în vederea obținerii autorizației de mediu: fișe de prezentare, declarații, bilanțuri de mediu

Autorizația de mediu reprezintă actul emis de autoritățile publice pentru protecția mediului ce precizează parametrii și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o activitate cu posibil impact asupra mediului înconjurător, pentru a putea fi demarată.

Bilanțurile de mediu pot fi de nivel 0, 1, sau 2.

Elaborarea documentației în vederea eliberării autorizației integrate de mediu: formulare de solicitare, rapoarte de amplasament

Autorizația integrată de mediu reprezintă actul emis de autoritățile publice pentru protecția mediului ce permite exploatarea unei instalații IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării – Integrated Pollution Prevention Control) în conformitate cu obligațiile legale în vigoare.

Elaborarea studiilor de gospodărire a apelor, necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor și / sau a autorizației de gospodărire a apelor

Avizul de gospodărire a apelor reprezintă actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi de investiție, pentru dezvoltarea și modernizarea proceselor și instalațiilor de apă, managementul substanțelor periculoase ce pot ajunge în apele subterane sau de suprafață.

Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi sau funcționarea unor obiective deja existente, aflate în apropierea unor surse de apă și managementul substanțelor periculoase sau alte activități ce ar putea afecta negativ apele subterane sau de suprafață).

Elaborarea documentației specifice pentru obținerea acordului de preluare a apelor uzate menajere în rețelele publice de canalizare
Întocmirea documentațiilor privind riscul de poluare

Documentațiile privind riscul de poluare reprezintă analiza probabilității apariției unor condiții care să aibă ca efect poluarea mediului înconjurător ca urmare a derulării unor activități sau proiecte.

Realizarea auditurilor de mediu: auditul întreprinderii, auditul politicii de mediu, auditul sectorului de activitate, auditul de conformare, auditul pentru pre-achiziție, etc.
Realizarea de măsurători de zgomot și rapoarte de poluare fonică
Realizarea de studii pentru identificarea de soluții de depoluare și reconstrucție ecologică
Propunerea de soluții în vederea gestiunii deșeurilor
Acordarea de consultanță pentru problemele de mediu pe teme generale sau specifice
Preluarea atribuțiilor privind gestionarea deșeurilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor
Determinarea bazei de impunere privind obligațiile la Fondul pentru Mediu
Verificarea modului de realizare a obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, în funcție de tipul acestora și reflectarea acestei proceduri în documentele justificative, care să ateste îndeplinirea acestor obligații (facturi, avize de însoțire și documente de transport deșeuri)
Evaluarea și încadrarea operatorilor economici în categoria valorificatorilor și a reciclatorilor, cu scopul realizării obligațiilor la Fondul pentru mediu
Asistență în derularea procedurii de inspecție și control desfășurată de autoritățile de mediu (Garda de Mediu, Administrația Fondului pentru Mediu)
Corelarea legislației fiscale și contabile cu legislația de mediu
Buletin periodic privind legislația de mediu
Examinarea (auditul) activității companiilor pentru a stabili îmbunătățirile care pot fi aduse și pentru a asigura respectarea legislației de mediu în cadrul organizației
Identificarea celor mai bune modalități pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și elaborarea propunerilor de modificare/completare a legislației privind protecția mediului
Comunicarea cu autoritățile de reglementare în domeniul protecției mediului și alte autorități publice centrale și locale
Asistență și reprezentare în proceduri și litigii pe probleme de mediu

Alte Servicii